Melkior używa cookies aby poprawić funkcjonowanie. Zgodnie z nową dyrektywą e-Privacy, musimy zapytać o Twoją zgodę na ustawianie plików ciasteczek. Dowiedz się więcej.

  Regulamin Sklepu

   

  Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego www.melkiorprofessional.pl Dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.melkiorprofessional.pl  jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

  Sklep internetowy, działający pod adresem www.melkiorprofessional.pl , prowadzony jest przez firmę FEMMES DE BEAUTE Zagórscy s.j. ,wpisaną przez Sąd Rejonowy Warszawa IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000456489, nr NIP 5262278874, nr Regon 221855934, z siedzibą w Piastowie przy ul. Sienkiewicza 75


  Regulamin zakupów

  1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

   2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.melkiorprofessional.pl  Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

   3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
   a) w przypadku zamówień krajowych płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
   b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty
   c) w przypadku zamówień zagranicznych realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na konto Femmes de beaute. Klient zagraniczny po złożeniu zamówienia otrzymuje fakturę proforma z wliczonym kosztem dostawy wystawioną w euro. Przeliczenie cen w sklepie z polskich złotych na euro dokonywane jest wg tabeli średnich kursów sprzedaży euro NBP na dzień złożenia zamówienia.

   4.
    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Femmes de beaute, magazynach dystrybutorów lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

   5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

   6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

   7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z działem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem ela.piotrkowicz@kobietyikolory.pl lub telefonicznie pod nr tel. 

  +48 22 723 64 39.

  8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

   

  1. Promocje i rabaty nie łączą się.

   Koszty dostawy

   9. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. Czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

   10. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy
   Przesyłki krajowe dostarcza firma kurierska lub przedstawiciel firmy, czas dostawy 1 dzień roboczy; przesyłki zagraniczne dostarcza firma InPost.


  11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  a) kurier – przelew na konto,
  b) kurier – płatność za pobraniem,
  c) kurier – płatność realizowana przez Dot pay
  d) odbiór osobisty tylko w siedzibie firmy

  Klient zagraniczny po złożeniu zamówienia otrzymuje fakturę proforma z wliczonym kosztem dostawy wystawioną w euro.

  Reklamacje i Zwroty

  W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową,

  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
  Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu Kobiety i Kolory  ul. Grzybowska 3 00-131 Warszawa wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym treść żądania Klienta i tryb rozpatrzenia reklamacji.

  Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany pkt a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

  Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany pkt b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
  Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia określone przepisami ustawy o której mowa w pkt a), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie lub jeżeli Klient o niezgodności towaru wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

  Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi b), jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli Klient zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
  Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.
  Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.

  Zwroty

  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić (zrezygnować) od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania uzasadnienia.
  Celem skorzystania z przedmiotowego prawa odstąpienia Klient będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu i przesłania go na adres Sklepu.

  Dla zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz z zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.

  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Sklepu Kobiety i kolory 00-133 Warszawa ul. Grzybowska 3 
  Zaleca się zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.

  Zwracany towar musi być kompletny, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Klient wraz z zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności gratisowych prezentów otrzymanych w związku z zakupem towaru.
  Jeśli zwracany towar jest niekompletny , uszkodzony lub posiada zmiany przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia odpowiednio kwoty zwracanej płatności.
  Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru

   


  Melkior Professional